www.edco.co.th

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Energy Service Company (ESCO)
Energy Service Company (ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ESCO คือองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนิธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรโดย ESCO จะัเป็นผู้รับผิิดชอบภารกิจต่างๆ แทนโรงงานหรืออาคาร ตั้งแต่การออกแบบโครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง(ถ้ามี) การหาแหล่งเิงินทุน การติดตั้ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด โดยที่ ESCO จะต้องรับประกันผลการประหยัด และรับผิดชอบถ้าผลการประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยออกเงินชดเชยส่วนที่ขาดไปบริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

การให้บริการของ ESCO

 • การตรวสอบการใช้พลังงาน(Energy Audit)  ประกอบด้วยการวิเคราะห์การทำงานของระบบหลัก ๆ ที่ใช้พลังงานสูง เพื่อหาวิธีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การให้บริการการจัดการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาแนวทางของโครงการในภาพรวมให้เหมาะสม รวมถึงการจัดการเลือกผู้รับเหมา
 • หากโรงงาน/อาคารตัดสินใจดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับ ESCO โดยที่ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับโครงการนั้น  ๆ ESCO อาจทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนเองหรือเป็นตัวกลางในการแนะนำและประสานกับแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการ
 • การรับประักันผลประหยัด (Garantee Saving)  ESCO จะมีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์นั้น รวมไปถึงการย้อนดูประวัติการใช้งานที่มาอย่างเหมาะสม
 • การบำรุงรักษาและการบริการเครื่องมือ
 • บริการอื่น ๆ เช่น สนับสนุนด้านบริหารจัดการและเทคนิคการอบรมให้กับพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาในโรงงาน/อาคาร หรือช่วยเหลือในทางเทคนิคโดย ESCO จะมีเครื่องมือวัดต่างๆ และมีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา


บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
 1. ติดต่อเพื่อดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่อ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงติดต่อประสานในการดำเนินมาตรการทางด้าน การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานอยู่ หรือท่านจะติดต่อกับบริษัทจัดการพลังงานที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นโดยตรง
 2. สำรวจพลังงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจ การใช้พลังงานเบื้องต้นในสถานประกอบการของท่านก่อนเพื่อประเมินถึงศักยภาพการใช้พลังงานว่าใช้เหมาะสมแล้วหรือยัง ควรปรับปรุง, ลดการใช้พลังงาน หรือสามารถจัดการพลังงานในส่วนไหนได้บ้าง (ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ถ้าท่านติดต่อกับหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้กับบริษัทจัดการพลังงาน) รูปแบบการสำรวจวิเคราะห์พลังงานมีดังนี้
  • ลักษณะการทำงาน เป็นการพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่าน
  • อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลงลึกถึงการใช้พลังงานโดยจะมีการพิจารณาอุปกรณ์หลักดังนี้
               - ประเภท / ลักษณะ ของอุปกรณ์นั้น ๆ
               - จำนวนอุปกรณ์
               - ชั่วโมงการทำงาน
 3. วิเคราะห์โครงการ หลังจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่านแล้วนั้น ทางบริษัทจัดการพลังงาน จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน
 4. เสนอโครงการ เมื่อพบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมแล้วบริษัทจัดการพลังงานจะเสนอโครงการหรือมาตรการ อนุรักษ์พลังงานมายังสถานประกอบของท่านโดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมาคร่าว ๆ
  รวมถึงการประมาณการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่นำเสนอสถานประกอบการ ตอบรับดำเนินโครงการ หลังจากที่สถานประกอบการได้พิจารณาการนำเสนอโครงการแล้วหากไม่เห็นชอบ โครงการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงข้อที่ 4 แต่หากสถานประกอบการของท่านสนใจดำเนินการก็จะแสดงการตอบรับ ดำเนินโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทจัดการพลังงานโดยตรง (ขึ้นอยู่กับการประสานงานของสถานประกอบการ แต่แรก) ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจสามารถให้มีการตรวจวัดเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือ ที่นำมาใช้ตรวจวัดราคาค่อนข้างสูง
 5. ดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการรวมถึงรูปแบบ การลงทุนด้วย ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษารูปแบบการทำสัญญาให้ดีก่อนดำเนินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุดดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
 6. ตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน ที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น ว่าทั้งสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงานมีการกำหนดการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด พลังงานกันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญาควรมีการทำข้อตกลง ให้แน่ชัดด้วยสำหรับในส่วนนี้

ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะเห็นว่า แนวทางในการดำเนินการนั้นมีได้หลายวิธี ซึ่งการลงทุนหรือไม่ลงทุนในแต่ละมาตรการนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และทำแผนก่อนการลงทุนในรายละเอียดต่าง ๆ โดยบริษัทจัดการพลังงาน จะทำการศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามาตรการไหนเหมาะสมที่จะลงทุน เพื่อเสนอเจ้าของสถานประกอบการ ตัวแปรหลัก ๆ ที่บริษัทจัดการพลังงานจะนำมาเสนอเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดำนเนินมาตรการนั้นมีดังนี้

 • งบประมาณการลงทุน
 • ผลการประหยัดของแต่ละมาตรการ
 • ระยะเวลาคืนทุนของแต่ละมาตรการรวมทั้งระยะเวลาคืนทุนรวมของโครงการ
 • วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
รูปภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
* คัดลอกข้อมูลจาก www.thaiesco.org
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

 1. ติดต่อเพื่อดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่อ
  อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงติดต่อประสานในการดำเนินมาตรการทางด้าน
  การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานอยู่ หรือท่านจะติดต่อกับบริษัทจัดการพลังงานที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นโดยตรง
 2. สำรวจพลังงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจ
  การใช้พลังงานเบื้องต้นในสถานประกอบการของท่านก่อนเพื่อประเมินถึงศักยภาพการใช้พลังงานว่าใช้เหมาะสมแล้วหรือยัง
  ควรปรับปรุง, ลดการใช้พลังงาน หรือสามารถจัดการพลังงานในส่วนไหนได้บ้าง (ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
  ถ้าท่านติดต่อกับหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้กับบริษัทจัดการพลังงาน) รูปแบบการสำรวจวิเคราะห์พลังงานมีดังนี้
  • ลักษณะการทำงาน เป็นการพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่าน
  • อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลงลึกถึงการใช้พลังงานโดยจะมีการพิจารณาอุปกรณ์หลักดังนี้

   ๏ ประเภท / ลักษณะ ของอุปกรณ์นั้น ๆ
   ๏ จำนวนอุปกรณ์
   ๏ ชั่วโมงการทำงาน

 3. วิเคราะห์โครงการ หลังจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่านแล้วนั้น ทางบริษัทจัดการพลังงาน
  จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน
 4. เสนอโครงการ เมื่อพบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมแล้วบริษัทจัดการพลังงานจะเสนอโครงการหรือมาตรการ
  อนุรักษ์พลังงานมายังสถานประกอบของท่านโดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมาคร่าว ๆ
  รวมถึงการประมาณการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่นำเสนอ
 5. สถานประกอบการ ตอบรับดำเนินโครงการ หลังจากที่สถานประกอบการได้พิจารณาการนำเสนอโครงการแล้วหากไม่เห็นชอบ
  โครงการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงข้อที่ 4 แต่หากสถานประกอบการของท่านสนใจดำเนินการก็จะแสดงการตอบรับ
  ดำเนินโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทจัดการพลังงานโดยตรง (ขึ้นอยู่กับการประสานงานของสถานประกอบการ
  แต่แรก) ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจสามารถให้มีการตรวจวัดเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือ
  ที่นำมาใช้ตรวจวัดราคาค่อนข้างสูง
 6. ดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการดำเนินโครงการ
  อนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการรวมถึงรูปแบบ
  การลงทุนด้วย ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษารูปแบบการทำสัญญาให้ดีก่อนดำเนินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุด
 7. ดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
 8. ตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน
  ที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น ว่าทั้งสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงานมีการกำหนดการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด
  พลังงานกันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญาควรมีการทำข้อตกลง
  ให้แน่ชัดด้วยสำหรับในส่วนนี้


ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะเห็นว่า แนวทางในการดำเนินการนั้นมีได้หลายวิธี ซึ่งการลงทุนหรือไม่ลงทุนในแต่ละมาตรการนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และทำแผนก่อนการลงทุนในรายละเอียดต่าง ๆ โดยบริษัทจัดการพลังงาน จะทำการศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามาตรการไหนเหมาะสมที่จะลงทุน เพื่อเสนอเจ้าของสถานประกอบการ ตัวแปรหลัก ๆ ที่บริษัทจัดการพลังงานจะนำมาเสนอเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดำนเนินมาตรการนั้นมีดังนี้

 • งบประมาณการลงทุน
 • ผลการประหยัดของแต่ละมาตรการ
 • ระยะเวลาคืนทุนของแต่ละมาตรการรวมทั้งระยะเวลาคืนทุนรวมของโครงการ
 • วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
รูปภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

Last Updated on Tuesday, 09 February 2010 03:35
 


 • Thai

Online

We have 16 guests online

E-Mail


Site Meter


Products

There are no translations available.

 Demand Management System DMS
DMS โปรแกรมบริหาร ค่าความต้องการพลังงาน ทำการควบคุม Demand โดยอัตโนมัติได้โดยจะส่งสัญญาณการควบคุมไปยัง PLC และผู้ใช้ยังสามารถทำโปรแกรมเพิ่มเติมในตัว PLC ได้อีกด้วย

EDCO Map

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

copyright © 2009 Energy Design Concept Co. (EDCO).