www.edco.co.th

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Energy Service Company (ESCO)
Energy Service Company (ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ESCO คือองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนิธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรโดย ESCO จะัเป็นผู้รับผิิดชอบภารกิจต่างๆ แทนโรงงานหรืออาคาร ตั้งแต่การออกแบบโครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง(ถ้ามี) การหาแหล่งเิงินทุน การติดตั้ง ตลอดจนการตรวจวัดเพื่อพิสูจน์ผลประหยัด โดยที่ ESCO จะต้องรับประกันผลการประหยัด และรับผิดชอบถ้าผลการประหยัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยออกเงินชดเชยส่วนที่ขาดไปบริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

การให้บริการของ ESCO

 • การตรวสอบการใช้พลังงาน(Energy Audit)  ประกอบด้วยการวิเคราะห์การทำงานของระบบหลัก ๆ ที่ใช้พลังงานสูง เพื่อหาวิธีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การให้บริการการจัดการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาแนวทางของโครงการในภาพรวมให้เหมาะสม รวมถึงการจัดการเลือกผู้รับเหมา
 • หากโรงงาน/อาคารตัดสินใจดำเนินการอนุรักษ์พลังงานกับ ESCO โดยที่ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับโครงการนั้น  ๆ ESCO อาจทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนเองหรือเป็นตัวกลางในการแนะนำและประสานกับแหล่งเงินทุนเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการ
 • การรับประักันผลประหยัด (Garantee Saving)  ESCO จะมีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัด ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์นั้น รวมไปถึงการย้อนดูประวัติการใช้งานที่มาอย่างเหมาะสม
 • การบำรุงรักษาและการบริการเครื่องมือ
 • บริการอื่น ๆ เช่น สนับสนุนด้านบริหารจัดการและเทคนิคการอบรมให้กับพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาในโรงงาน/อาคาร หรือช่วยเหลือในทางเทคนิคโดย ESCO จะมีเครื่องมือวัดต่างๆ และมีผู้ชำนาญการให้คำปรึกษา


บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
 1. ติดต่อเพื่อดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่อ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงติดต่อประสานในการดำเนินมาตรการทางด้าน การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานอยู่ หรือท่านจะติดต่อกับบริษัทจัดการพลังงานที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นโดยตรง
 2. สำรวจพลังงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจ การใช้พลังงานเบื้องต้นในสถานประกอบการของท่านก่อนเพื่อประเมินถึงศักยภาพการใช้พลังงานว่าใช้เหมาะสมแล้วหรือยัง ควรปรับปรุง, ลดการใช้พลังงาน หรือสามารถจัดการพลังงานในส่วนไหนได้บ้าง (ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ถ้าท่านติดต่อกับหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้กับบริษัทจัดการพลังงาน) รูปแบบการสำรวจวิเคราะห์พลังงานมีดังนี้
  • ลักษณะการทำงาน เป็นการพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่าน
  • อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลงลึกถึงการใช้พลังงานโดยจะมีการพิจารณาอุปกรณ์หลักดังนี้
               - ประเภท / ลักษณะ ของอุปกรณ์นั้น ๆ
               - จำนวนอุปกรณ์
               - ชั่วโมงการทำงาน
 3. วิเคราะห์โครงการ หลังจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่านแล้วนั้น ทางบริษัทจัดการพลังงาน จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน
 4. เสนอโครงการ เมื่อพบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมแล้วบริษัทจัดการพลังงานจะเสนอโครงการหรือมาตรการ อนุรักษ์พลังงานมายังสถานประกอบของท่านโดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมาคร่าว ๆ
  รวมถึงการประมาณการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่นำเสนอสถานประกอบการ ตอบรับดำเนินโครงการ หลังจากที่สถานประกอบการได้พิจารณาการนำเสนอโครงการแล้วหากไม่เห็นชอบ โครงการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงข้อที่ 4 แต่หากสถานประกอบการของท่านสนใจดำเนินการก็จะแสดงการตอบรับ ดำเนินโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทจัดการพลังงานโดยตรง (ขึ้นอยู่กับการประสานงานของสถานประกอบการ แต่แรก) ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจสามารถให้มีการตรวจวัดเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือ ที่นำมาใช้ตรวจวัดราคาค่อนข้างสูง
 5. ดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการรวมถึงรูปแบบ การลงทุนด้วย ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษารูปแบบการทำสัญญาให้ดีก่อนดำเนินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุดดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
 6. ตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน ที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น ว่าทั้งสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงานมีการกำหนดการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด พลังงานกันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญาควรมีการทำข้อตกลง ให้แน่ชัดด้วยสำหรับในส่วนนี้

ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะเห็นว่า แนวทางในการดำเนินการนั้นมีได้หลายวิธี ซึ่งการลงทุนหรือไม่ลงทุนในแต่ละมาตรการนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และทำแผนก่อนการลงทุนในรายละเอียดต่าง ๆ โดยบริษัทจัดการพลังงาน จะทำการศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามาตรการไหนเหมาะสมที่จะลงทุน เพื่อเสนอเจ้าของสถานประกอบการ ตัวแปรหลัก ๆ ที่บริษัทจัดการพลังงานจะนำมาเสนอเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดำนเนินมาตรการนั้นมีดังนี้

 • งบประมาณการลงทุน
 • ผลการประหยัดของแต่ละมาตรการ
 • ระยะเวลาคืนทุนของแต่ละมาตรการรวมทั้งระยะเวลาคืนทุนรวมของโครงการ
 • วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
รูปภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
* คัดลอกข้อมูลจาก www.thaiesco.org
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO) บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

 1. ติดต่อเพื่อดำเนินโครงการ จากหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงาน
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลังงานเพื่อ
  อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางข้อมูล รวมถึงติดต่อประสานในการดำเนินมาตรการทางด้าน
  การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานอยู่ หรือท่านจะติดต่อกับบริษัทจัดการพลังงานที่ท่านรู้จักและเชื่อมั่นโดยตรง
 2. สำรวจพลังงานเบื้องต้น ก่อนจะมีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานสถานประกอบการจะได้รับการสำรวจ
  การใช้พลังงานเบื้องต้นในสถานประกอบการของท่านก่อนเพื่อประเมินถึงศักยภาพการใช้พลังงานว่าใช้เหมาะสมแล้วหรือยัง
  ควรปรับปรุง, ลดการใช้พลังงาน หรือสามารถจัดการพลังงานในส่วนไหนได้บ้าง (ในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
  ถ้าท่านติดต่อกับหน่วยงานกลางที่ประสานงานให้กับบริษัทจัดการพลังงาน) รูปแบบการสำรวจวิเคราะห์พลังงานมีดังนี้
  • ลักษณะการทำงาน เป็นการพิจารณาถึงภาพรวมการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่าน
  • อุปกรณ์หลักที่ใช้พลังงาน เพื่อเป็นการลงลึกถึงการใช้พลังงานโดยจะมีการพิจารณาอุปกรณ์หลักดังนี้

   ๏ ประเภท / ลักษณะ ของอุปกรณ์นั้น ๆ
   ๏ จำนวนอุปกรณ์
   ๏ ชั่วโมงการทำงาน

 3. วิเคราะห์โครงการ หลังจากการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสถานประกอบการของท่านแล้วนั้น ทางบริษัทจัดการพลังงาน
  จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับโรงงานของท่าน
 4. เสนอโครงการ เมื่อพบแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมแล้วบริษัทจัดการพลังงานจะเสนอโครงการหรือมาตรการ
  อนุรักษ์พลังงานมายังสถานประกอบของท่านโดยจะแสดงให้เห็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโครงการมาคร่าว ๆ
  รวมถึงการประมาณการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่นำเสนอ
 5. สถานประกอบการ ตอบรับดำเนินโครงการ หลังจากที่สถานประกอบการได้พิจารณาการนำเสนอโครงการแล้วหากไม่เห็นชอบ
  โครงการก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงข้อที่ 4 แต่หากสถานประกอบการของท่านสนใจดำเนินการก็จะแสดงการตอบรับ
  ดำเนินโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทจัดการพลังงานโดยตรง (ขึ้นอยู่กับการประสานงานของสถานประกอบการ
  แต่แรก) ทั้งนี้หากท่านยังไม่แน่ใจสามารถให้มีการตรวจวัดเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดเนื่องจากเครื่องมือ
  ที่นำมาใช้ตรวจวัดราคาค่อนข้างสูง
 6. ดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน (Energy Performance Contact; EPC) ในส่วนของรูปแบบสัญญาในการดำเนินโครงการ
  อนุรักษ์พลังงานโดยใช้บริษัทจัดการพลังงานนั้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะดำเนินการรวมถึงรูปแบบ
  การลงทุนด้วย ทั้งนี้ท่านควรจะทำการศึกษารูปแบบการทำสัญญาให้ดีก่อนดำเนินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านมากที่สุด
 7. ดำเนินโครงการ/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
 8. ตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด ในขั้นตอนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงไปถึงการดำเนินการจัดทำสัญญาพลังงาน
  ที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น ว่าทั้งสถานประกอบการและบริษัทจัดการพลังงานมีการกำหนดการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัด
  พลังงานกันในรูปแบบไหน ความถี่มากน้อยเท่าไหร่ ดังนั้นระหว่างการดำเนินการทำสัญญาควรมีการทำข้อตกลง
  ให้แน่ชัดด้วยสำหรับในส่วนนี้


ตัวแปรที่ใช้ตัดสินใจในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน

ในส่วนของการอนุรักษ์พลังงานนั้นจะเห็นว่า แนวทางในการดำเนินการนั้นมีได้หลายวิธี ซึ่งการลงทุนหรือไม่ลงทุนในแต่ละมาตรการนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และทำแผนก่อนการลงทุนในรายละเอียดต่าง ๆ โดยบริษัทจัดการพลังงาน จะทำการศึกษาถึงตัวแปรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามาตรการไหนเหมาะสมที่จะลงทุน เพื่อเสนอเจ้าของสถานประกอบการ ตัวแปรหลัก ๆ ที่บริษัทจัดการพลังงานจะนำมาเสนอเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนดำนเนินมาตรการนั้นมีดังนี้

 • งบประมาณการลงทุน
 • ผลการประหยัดของแต่ละมาตรการ
 • ระยะเวลาคืนทุนของแต่ละมาตรการรวมทั้งระยะเวลาคืนทุนรวมของโครงการ
 • วิธีการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน
รูปภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน
บริษัทจัดการพลังงาน(ESCO)

Last Updated on Tuesday, 09 February 2010 03:35
 


 • Thai

Online

We have 58 guests online

E-Mail


Site Meter


Products

There are no translations available.

Motor Control Plug N Save
Plug N Save
สามารถลดอัตราการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมอเตอร์ ทำงานที่โหลดต่ำๆ กล่าวคือ Plug N Save สามารถปรับแรงดันให้เหมาะสม กับสภาวะโหลดได้ตลอดเวลา (dynamic optimization) ทำให้สามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียของมอเตอร์

EDCO Map

รับผู้ร่วมงาน

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

- สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้ดี

- อ่านแบบ เขียนแบบ Auto Cad ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที


 
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ากำลัง
There are no translations available.

คุณสมบัติ  :-

- เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า

- หากมีประสบการณ์สายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

- รายได้ต่อเดือน (ตามที่ตกลง)

- เริ่มงานได้ทันที

 

copyright © 2009 Energy Design Concept Co. (EDCO).